Castigatorul concursului VINNO

Castigatorul concursului este Dr. Florin Georgescu din Bucuresti.

“Multumesc firmei Numeris Medical pentru oportunitatea de a participa la concursul Vinno si a castiga acest ecograf portabil. Ecograful Vinno A5 este un aparat ultrasonografic usor transportabil la patul bolnavului, care ma va ajuta in cariera atat pentru diagnosticarea anumitor cazuri chirurgicale, cat si pentru depistarea si tratarea cat mai precoce a potentialelor complicatii post-operatorii.”

Dr. Florin GEORGESCU
Medic specialist chirurgie generala
Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti

Daca ai participat la concursul VINNO din perioada 1 Iulie-31August 2021, ai primit pe email sau SMS un cupon de reducere de 1000 de EUR la Ecograful portabil doppler color VINNO A5 si Ecograful stationar doppler color VINNO X1

Urmariti mai jos inregistrarea extragerii la sorti castigatorului concursului VINNO, extragere efectuata in 1 Septembrie ora 15:00

Regulamentul concursului

CAMPANIE CONCURS APARAT ECOGRAFIC VINNO

 

 

Art. 1 Organizatorul campaniei promoționale

1.1. Campania  „Concurs VINNO” este organizată SC NUMERIS COM SRL, persoană juridică română, cu sediul în str.Victoriei 146II/4, Baia Mare, Maramureș  cod unic de înregistrare RO10191641, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/854/97, subscris și vărsat integral (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.vinnomed.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei VINNO

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei VINNO, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Art. 2 Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1. Campania poartă denumirea “CONCURS VINNO”

2.2. Campania se desfășoară pe site-ul www.vinnomed.ro, în perioada 1 iulie – 31 august, ora 23:59, sub forma de înscriere pe site-ul web al organizatorului.

2.3. Concurentii trebuie sa aiba domiciliul in Romania

 

Art. 3 Produsele participante la Campania Promoțională

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele, (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament: Premiul consta intr-un Ecograf ultra modern, portabil VINNO A5 cu o sonda inclusa (convexa sau lineara la alegerea castigatorului). Valoarea premiului este de 6.000 EURO. Pe toată durata campaniei se va acorda 1 premiu, pentru căștigătorul acestui Concurs.

3.2. Produsele Campaniei Concurs VINNO nu pot fi preschimbate în bani.

 

Art. 4 Modul de desfășurare al Campaniei Concurs VINNO și oferirea Premiului

4.1. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa urmeze pasii specificati la subarticolul 4.2.

4.2. Persoanele care doresc să participe la Campania CONCURS VINNO trebuie:

-să fie medici

-să introducă datele de identificare solicitate

-să raspunda la toate intrebarile din concurs

-să nu mai fi participat la prezentul concurs

-să citească regulamentul concursului

4.3. La finalul Campaniei Concurs VINNO, raspunsurile participanților vor fi analizate de către comisia formata din:

-Prof. Dr. Radu Badea – comisia de specialitate

-Dr. Titus Suteu – comisia de specialitate

-Mihaela Bizau – reprezentantul Numeris Medical

 

4.4. Castigatorul va fi anuntat Miercuri 1 Septembrie 2021 ora 12:00 pe site-ul www.vinnomed.ro. Este considerat castigator eligibil, concurentul care a raspuns corect la toate intrebarile concursului. In cazul in care sunt mai multi participanti care au raspuns corect la toate intrebarile concursului, castigatorul va fi selectat prin tragere la sorti in data de 1 Septembrie ora 15:00, extragerea fiind transmisa in direct pe site-ul www.vinnomed.ro.

In cazul in care niciun participant nu a raspuns corect la toate intrbarile concursului, Premiul nu mai este afectat de regulamentul Concursului, ramanand astfel in proprietatea Organizatorului.

Dacă, în termen de 48 de ore, câștigătorii nu vor putea fi contactați, ne rezervăm dreptul de a contacta rezervele. În cazul în care prima rezervă nu răspunde în termen de 48 ore, va fi contactată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma Premiul, Premiul ramane proprietatea Organizatorului.

4.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. În această situație, Premiul neexpediat nu mai este afectat de regulamentul Concursului, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.

4.6. La predarea Premiului se va completa de către Organizator un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului în sensul în care îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării Premiului și semnătura acestuia.

4.8. Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.

4.9. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.10. Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Giveaway-ului este de 6.000 EURO.

Art. 5 Înmânarea premiului.

5.1. Câștigătorul desemnat va primi premiul în baza cărții de identitate. Premiul va fi livrat și pus în funcțiune la locația beneficiarului de către Organizatorul Numeris Medical, care va asigura și instruirea utilizatorului.

Art. 6 Dreptul și condițiile de participare

6.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au calitatea de medic.

6.2. Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

6.3. Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

6.4. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

-Angajații Organizatorului;

-Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

-Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

-Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Art. 7 Protecția datelor cu caracter personal

7.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei CONCURS VINNO și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

7.2. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Baia Mare, Str. Victoriei  146 4/II.

7.3. În cadrul Campaniei Concurs Vinno, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume și prenume;

(ii) Adresă de email;

(iii) Număr de telefon;

(iv) Specialitate medicala

(v) Localitate de domiciliu

(vi) CNP; Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participantului la concurs care a fost declarat câștigător, din perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă și pentru declararea nominală conform legislației fiscale în cazul în care valoarea premiului depășește plafonul neimpozabil prevăzut de lege. În acest caz, participanții iau la cunoștință faptul că impozitul de 10% se aplică la valoarea brută a premiului. Acest câștig este impozabil la beneficiar, aplicându-se impozit cu reținere la sursă conform prevederilor legale, iar Organizatorul va reține, declara și plăti impozitul în numele beneficiarului.

 

7.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Concurs Vinno vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

(i) organizarea și desfășurarea Campaniei Concurs Vinno;

(ii) desemnarea și validarea participantului declarat câștigător;

(iii) atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului.

7.6. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.vinnomed.ro la adresa https://vinnomed.ro/GDPR/

 

Art. 8 Litigii

8.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Concurs Vinno, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

Art. 9 Dispoziții finale

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Concurs Vinno oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.vinnomed.ro).

9.2. Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

9.3. Orice contestare având ca obiect Campania Concurs Vinno poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată în Baia Mare, Str. Victoriei 146 4/II sau la următoarea adresa de email: office@numeris.ro.

9.4. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.numeris.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea concursului, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

9.5. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula premiul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

9.6. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe www.vinnomed.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la https://vinnomed.ro/concurs/#termeni